26.1.12

carta para Lunara
Carta para Lunara.    Lunara xiànzhāng.Nián ài xuéxí nǐ de yǔyán "Año de aprender tu idioma cariño 

  Jīnnián de lóng hé xuéshù jiè   año de dragón y academia 

Xióngmāo xióng lèi zài wǒmen kàn lái,  un oso panda nos mira en clase, 
Bà ba pāi dào 61 wèixīng          papá fotografió 61 lunas  

Māmā diǎnrán 61 zhī làzhú  mamá encendió 61 velas." 

Hěn kuài lái dào hé zhàogù.           Ven pronto y cuídate . 
Ālǐ xiàng nǐ zhìjìng.  ( ali os saluta)